LITERATUUR

Zelfsturend leren: hoe leer je dat je leerlingen? Wat kun jij als leerkracht doen? Over deze vragen is het lectoraat Vernieuwingsonderwijs in 2014 een samenwerking aangegaan met onderwijsprofessionals van acht daltonscholen, een freinetschool en het Welten-Instituut van de Open Universiteit. Vanuit deze samenwerking is het project iSelf ontstaan. Onderdeel van dit project is de professionaliseringsaanpak iSelf. Deze aanpak is ontwikkeld…

Sanne en Maurice op onderzoek Dit boek gaat over daltononderwijs. Als je daarover van alles wil weten, dan is dit boek precies iets voor jou! Het is ook slim om dit boek te lezen als je zelf nieuw  bent op een daltonschool en je precies wilt weten wat je daar te  wachten staat. En lijkt het je wat om op…

In maart 2018 heeft de Nederlandse Dalton Vereniging het boekje DaltoniDee uitgebracht. Daarin geeft de vereniging kort en krachtig de essentie weer van modern daltononderwijs. De beschrijving van de essentie van de daltonidentiteit is sinds de introductie van het Dalton Plan van Helen Parkhurst in Nederland periodiek uitgevoerd. Telkens hebben daarbij de vragen centraal gestaan wat kenmerkend is voor daltononderwijs…

Door René Berends, onderzoeker van het lectoraat Vernieuwingsonderwijs Saxion Aanhangers van het montessori- en daltononderwijs oordelen vaak over elkaars onderwijspedagogische uitgangspunten en praktijken. Daarbij baseren ze zich vaak op niet onderbouwde overtuigingen, soms op halve waarheden en hardnekkige misverstanden, maar zelden op adequate informatie. In dit artikel beschrijven we hoe de levens van de grondleggers van beide vormen van traditioneel…

In 2012 is effectiviteit door de NDV toegevoegd aan de lijst met kernwaarden. En hoewel dat nog niet eens zo lang geleden is, gebeurde dat wel in een andere tijd, toen er in het onderwijs een andere wind waaide. Het was namelijk nog in een tijd waarin men zich grote zorgen maakte over de onderwijsopbrengsten. Die moesten omhoog en met…

Slecht onderwijs? Laat me niet lachen! René Berends, 2017 | Column NDV Nieuwsbrief Vorige week konden we lezen dat er aan te veel kinderen dyslexieverklaringen verstrekt worden. In sommige klassen op sommige scholen loopt dat aantal zelfs op tot 30%. Een aantal wetenschappers, waaronder prof. Anna Bosman, nam de afgelopen week daartegen stevig stelling. Ze hieven daarbij een streng en…

Meer leren door anders opvoeden Door Patrick Sins, lector Vernieuwingsonderwijs Saxion en Thomas More Hogeschool << Verschillende onderzoeken laten steevast zien dat kinderen van hoogopgeleide ouders betere cijfers halen dan kinderen van laagopgeleide ouders. Dit verschijnsel heet de prestatiekloof. Het verschil in leerprestatie klinkt misschien logisch, maar hoort dat wel zo logisch te zijn? En belangrijker nog, wat kan de…

De automatiseringsparadox  René Berends, december 2016  Gemak dient de mens. In de eeuwen die achter ons liggen hebben onze voorouders veel energie gestoken in de ontwikkeling van hulpmiddelen die het leven aangenamer hebben gemaakt en het werk hebben verlicht. Er zijn instrumenten uitgevonden voor de gezondheidszorg, werktuigen bedacht die toegepast worden in de landbouw en gereedschappen gemaakt voor gebruik in…

Bèta Burgerschap: het belang van bèta kennis voor de burgers van de toekomst Laurence Guérin, onderzoeker van het lectoraat Vernieuwingsonderwijs Wat heeft nanotechnologie met zonnebrandcrème te maken? Nanodeeltjes worden veel gebruikt in cosmetica en in kleren. Er wordt veel verwacht van nanotechnologie: het schoonmaken van water, het opslaan van Co2, duurzame gebouwen. Aan de andere kant zijn er risico’s voor de…

Zelfsturend leren wordt je aangeleerd Patrick Sins, lector Vernieuwingsonderwijs Saxion en Thomas More Hogeschool Wat leerlingen leren kan enorm verschillen. Niet alleen tussen leerlingen zijn er verschillen in wat ze opsteken, maar ook hetgeen een enkele leerling leert kan van les tot les wisselen. Verschillen in leerprestatie zijn goed vast te stellen met behulp van gestandaardiseerde toetsen (denk aan bijvoorbeeld…

Trots! Door Patrick Sins, lector Vernieuwingsonderwijs, Saxion en Thomas More hogeschool Ik voel me trots. Trots op hetgeen de onderzoekers van het lectoraat (de kenniskring) voor en samen met vernieuwingsscholen hebben mogen doen. Een korte greep uit enkele hoogtepunten van het afgelopen jaar: het aansluiten van de Nederlandse Jenaplan Vereniging (NJPV), de Nederlandse Montessorivereniging (NMV), de Vereniging voor Freinetpedagogie (VF)…

Broodnodige veranderingen vragen creatieve routine  Door Patrick Sins, lector Vernieuwingsonderwijs, Saxion en Thomas More hogeschool  Creatieve routine is onmisbaar om te innoveren, bij het managen van een restaurant, bij praktijkwetenschappelijk onderzoek en in het onderwijs. In dit artikel beschrijf ik wat creatieve routine in het onderwijs betekent, wat daarvoor nodig is en hoe je er als leraar invulling aan kan…

De waardering van daltonvisitaties: “Meedenken en opdenken” Patrick Sins lector Vernieuwingsonderwijs en Koen Groeneveld directeur VBS De Nederlandse Dalton vereniging (NDV) maakt al geruime tijd gebruik van interscolaire visitatie om de professionele ontwikkeling van daltonleraren en- scholen te bevorderen. Belangrijk instrument daarbij is het visitatiekader, waarbij de kernwaarden van het daltononderwijs zijn vertaald naar waarneembare indicatoren op leer-, leerkracht- en…

Samen met leraren aan de slag voor meer zelfsturing op vernieuwingsscholen Door Patrick Sins en Alieke van Dijk, lector en onderzoeker van het lectoraat Vernieuwingsonderwijs Binnen het vernieuwingsonderwijs willen we leerlingen op een onderzoekende en ontdekkende manier zelf kennis en vaardigheden laten opdoen. Kinderen zijn hierbij zoveel mogelijk eigenaar van hun eigen leerproces. Om deze manier van leren succesvol te…

Wanneer is feedback effectief? Door Patrick Sins, lector Vernieuwingsonderwijs Onze docent Nederlands pakt het eerste blaadje dat bovenop de stapel met de door hem nagekeken proefwerken ligt. Iedereen in klas 5 atheneum weet dat de docent de blaadjes ordent. De leerlingen met het hoogste cijfer liggen bovenop en krijgen als eerste hun proefwerk terug. De onvoldoendes komen als laatst. Het…

Focus op dalton - René Berends en Hans Wolthuis (2014) is het nieuwe boek over de achtergronden en de praktijk van het dalton (basis)onderwijs in Nederland. In het boek wordt aandacht besteed aan de kernwaarden van het daltononderwijs, de geschiedenis en de toekomst en aan de organisatie van de daltonbeweging in Nederland. Het boek is door studenten, leraren en daltoncoördinatoren te…

Daltononderwijs in Nederland.Berends, R. & Sanders, L. (2014). Onder leiding van professor Kohnstamm onderzoekt een onderwijscommissie van de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen in 1924 het daltononderwijs in Engeland. De onder-zoekers raken enthousiast over de brede persoonsontwikkeling die de onderzochte scholen voorstaan en de flexibele wijze waarop het onderwijs er georganiseerd wordt. De onderzoekers zien hierin een kans om…

Reflectie in het daltononderwijs - Berends, R.& Sins, P. (red). (2014) In het onderwijs wordt in toenemende mate belang gehecht aan reflectie. Veelal gebeurt dit in het kader van een beweging in het onderwijs richting meer leerlinggericht onderwijs, waarbij leren door ervaren in plaats van leren door directe instructie centraal staat. Om te leren van ervaringen, is reflectie cruciaal. Het…

Daltoncompetenties voor leerlingen in het VO - Boogaard, M., Van Daalen-Kapteijns, M. & Bollen, I. (2014) Kortlopend Onderwijsonderzoek in opdracht van de Nederlandse Daltonvereniging. Kortlopend onderzoek van het Kohnstamm Instituut naar daltoncompetenties voor leerlingen in het voortgezet onderwijs. Amsterdam: Kohnstamm Instituut. ISBN 975-90-6813-968-6

It's about Time.Sins, P.(2012). Het boekje is te verkrijgen bij het lectoraat. Lectorale rede van de lector Patrick Sins voor het lectoraat Daltononderwijs en Onderwijsvernieuwing van de Academie Pedagogiek en Onderwijs van Saxion in Deventer. Deventer: Saxion Dalton University Press.

Daltononderwijs, een ontwikkelingsgerichte inspiratie - Röhner, R. & Wenke, H. (2009). Een opleidingsboek over het daltononderwijs met onder andere aandacht voor dalton in de onderbouw, de doorgaande lijn, meervoudige intelligentie, rapportage en portfolio's Nieuwegein: Arko bv. ISBN: 9789054722410

Opzoekboekje - Röhner, R. & Wenke, H. (2009). Het opzoekboekje biedt een aantal praktische hulpmiddelen en ideeën voor het daltononderwijs. Nieuwegein: Arko bv. ISBN: 978 9054720911

Origins and Theory of Dalton Education - Ploeg, P. van der (2013). Engelse vertaling van het boek Dalton Plan: oorsprong en theorie van het daltononderwijs met een kennismaking met de theoretische achtergronden van het oorspronkelijke Dalton Plan van Helen Parkhurst. Uitgave van het lectoraatDaltononderwijs en Onderwijsvernieuwing. Deventer: Saxion Dalton University Press. ISBN: 978 94 71501 65 4

Dalton Plan: oorsprong en theorie van het daltononderwijs - Ploeg, P. van der (2010). Kennismaking met de theoretische achtergronden van het oorspronkelijke Dalton Plan van HelenParkhurst. Uitgave van het lectoraat Daltononderwijs en Onderwijsvernieuwing. Deventer: Saxion Dalton University Press. ISBN: 978 94 90239 02 2

Samenwerken in het daltononderwijs - Berends, R.& Sins, P. (red). (2012). Geschiedenis, theorie en praktijk. Deventer: Saxion Een boek over samenwerken en samenwerkend leren op daltonscholen. Besproken wordt de geschiedenis van het samenwerken in het daltononderwijs; er wordt verslaggedaan van een onderzoek naar samenwerken op daltonscholen; er wordt een overzicht gegeven van het wetenschappelijk onderzoek naar samenwerken. Het boek wordt…

Dalton werkt... - Berends, R. & Polhuys, L. (2011) Praktisch overzicht van daltononderwijs in Nederland. Mooi vormgegeven boek over het daltononderwijs met beschrijvingen van zo'n twintig daltonscholen om ook ouders kennis te laten maken met het daltononderwijs. Den Haag / Deventer: NDV/Open Boek. ISBN: 978 90 813439 5 4

Dalton-onderwijs: een blijvende inspiratie - Röhner, R. en Wenke, H. (2002). Opleidingsboekover het daltononderwijs met aandacht voor de meerwaarde van daltononderwijs, schoolorganisatie, zelfstandigheidsontwikkeling, instructie, het maken vantaken, samenwerken en zelfstandig leren, het omgaan met verschillen en het registreren en rapporteren. Nieuwegein: Arko Uitgeverij bv. ISBN: 90 77072 12 8

Der Dalton in Theorie und Praxis - Popp, S. (1995) Eine aktuelles reformpädagogisches Modell zur Förderung selbständigen Lernens in der Sekundarstufe. Gepubliceerd proefschrift van de auteur over de theorie en praktijk van het daltononderwijs met een uitgebreide biografisch hoofdstuk over Helen Parkhurst. Bad Heilbrunn: Klinkhardt. ISBN: 3 7065 1317 X kart

Helen Parkhurst. Grondlegster van het daltononderwijs - Berends, R. (2011) Een biografie over de grondlegster van het daltononderwijs: Helen Parkhurst.Uitgave van het lectoraat Daltononderwijs en Onderwijsvernieuwing. Deventer: Saxion Dalton University Press. ISBN: 978 94 90239 00 8

Leren met het digitale schoolbord op de basisschool - Batenburg, T. van, Bouma, B., Keuning, T., & Kock, W. de (2009) Op zoek naar de didactiek voor daltononderwijs. Kortlopend onderwijsonderzoek. Vormgeving van leerprocessen, 76. Resultaten van een door het Gronings Instituut voor Onderzoek van Onderwijs uitgevoerd onderzoek naar effecten van didactischevarianten en de plaats daarin van het digitale schoolbord. Een…

Leerzaam. Samen leren in dalton en VMBO. Negen portretten. - Lucas, J.(2004). Bundel verhalen waarin aan de hand van schoolbezoeken en vraaggesprekken met betrokkenen het portret wordtgeschetst van negen verschillende vmbo-scholen met daltononderwijs. Antwrpen-Apeldoorn: Garant.ISBN: 90 441 1723 8

Grote pedagogen in klein bestek - Kroon, T.& Levering, B. (red). (2008) Korte beschrijvingen van 46 pedagogen, met onder andere een biografie van HelenParkhurst door René Berends.Amsterdam: SWP.ISBN: 978 906665 861 5  

Dalton in 3 - Jansen, H. & Haan, D. de (2009) Naar een harmonieuze overgang van groep 2 naar groep 3. Op vertrouwde voetverder. Boekje over het daltononderwijs in groep 3 op basis van geïnventariseerde ervaringenuit een serie netwerkbijeenkomsten over dit thema.Utrecht: Agiel.ISBN: 978 9077834 37 4  

Dalton? Doorgaan! - Jansen, H., & Haan, D. de (2006) De praktijk van de Daltoncoördinator. Dit handboek voor dedaltoncoördinator beschrijft vanuit de praktijk en theorie verschillende taakgebieden van dedaltoncoördinator, zoals daltonontwikkeling, visitatie en professionaliseringen biedt handreikingen voor startende en ervaren daltoncoördinatoren. Utrecht: Agiel.ISBN:90 77834 168

Dalton! Durf jij? - Jansen, H. & Haan, D. de (2005). Impulsen voor studie en onderwijspraktijk. Vrijheid, zelfstandigheid en samenwerking. Van congres naar opleiding. Verslag van het daltoncongres voor pabostudenten met aandacht voor thema's durven, visie op dalton, taken en werkvormen en de daltonstage. Utrecht: Agiel.ISBN: 9077834 08 7

Daltoncoordinator: een onmisbare taak - Haan, D. de (2008) Onderzoeksrapport naar aanleiding van empirisch onderzoek naar het functioneren vandaltoncoördinatoren in het Nederlands daltononderwijs. In het rapport wordtingegaan op het belang en invulling van de functie en de mate waarin dit in depraktijk voorkomt en wordt ervaren. Utrecht: Centrum Theo Thijssen Hogeschool Utrecht.

Dalton 75 jaar modern - NDV (2006) Ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan geeft de NDV dit boekje uit met een aantalartikelen over de biografie van Parkhurst, de geschiedenis van de NDV en eenaantal portretten van markante daltonianen, een aantal artikelen over wat eenschool tot een daltonschool maakt, drie artikelen over dalton wereldwijd, eenartikel over dalton en wetenschap. Tot slot…

Hallo Dalton - Roel Rohner & Hans Wenke (2005) Boek over het daltononderwijs, met aandacht voor andere vernieuwingsrichtingen, meervoudige intelligentie, het nieuwe leren, rapportage en portfolio, kwaliteitszorg en dalton in beeld. Röhner, R.& Wenke, H. (2005). Hallo Dalton.Nieuwegein: Arko Uitgeverij bv. ISBN: 9077072 004

Dalton. Doe het eens anders - Roel Rohner & Hans Wenke (2009) Boek met praktische handvatten voor het vormgeven van daltononderwijs, met aandacht voor didactische werkvormen, handelingswijzers, keuzetaken meervoudige intelligentie, portfolio leerlingen en portfolio daltonleerkrachten. Röhner, R. & Wenke, H. (2009). Doe het eensanders. Dalton praktijkboek. Nieuwegein: Arko bv.ISBN: 9789054720904

Het studiehuis in vijf daltonscholen - Verhulst, J., Hendriks, P. & Manders, R. (1995) Boek over de tweede fase van het voortgezet daltononderwijs met aandacht voorzelfstandig leren, organisatievormen, het samenstellen van daltontaken,begeleiding en taakbeschrijvingen voor vakken. Het boek is gemaakt op basis vande praktijk in een vijftal daltonscholen die ook beschreven worden. Amersfoort: APS.ISBN: 906607 257 1

Leve de school - Wenke, H. & Röhner, R. (1999) Opleidingsboek over het daltononderwijs met aandacht voor een kennismaking met daltonscholen, leerpsychologische achtergronden, daltonmiddelen in kleutergroepen, in groep 3-4 en in de bovenbouw, dalton in het voortgezet onderwijs, dedaltonleerkracht, -schoolleiding en de actualiteit van het daltononderwijs. Nieuwegein: Arko Uitgeverij bv. ISBN: 9072047 58 3

Dit werk van Helen Parkhust bevat de essentie van haar bijzondere kijk op onderwijs. In 1922 verscheen het werk en werd al snel vertaald in 14 verschillende talen. Vandaag de dag zijn haar ideeën nog steeds actueel. Auteur:Helen Parkhurst (1922) ISBN / ISSN: Downloaden: Verkrijgbaar bij:Bestuursbureau N.D.V.Bezuidenhoutseweg 152-5232594 AM Den Haag070-3315281 Prijs:€ 5,--