Dalton en kwaliteit behouden

De zomervakantie ligt al weer een aantal weken achter ons. Ik hoop dat een ieder weer met veel energie aan een nieuw daltonjaar is begonnen en wens jullie veel succes toe. Dat dit geen vanzelfsprekendheid is hoef ik niet uit te leggen. Het vraagt van een schoolleider heel veel om met zijn of haar team er weer het beste van te maken. De eisen voor kwalitatief goed onderwijs worden door vele partijen gesteld. De politiek, het bestuur, de inspectie, de daltonvereniging, de ouders etc. Ze willen allemaal meer en beter. Dit staat echter in schril contrast met de afnemende middelen. Meer willen met minder tools gaat zich op den duur wreken. Afgelopen week was het weer volop in het nieuws: Te volle klassen door te weinig inkomsten. De groepsgrootte is al jaren sluitpost van de schoolbegroting. Dit niet alleen in delen van het land waar het leerlingenaantal nog groeit, ook in de krimpgebieden krimpt de formatie meer dan het aantal leerlingen. De onderwijsbegroting kent vrijwel geen verruiming van de middelen en de nieuwe CAO PO laat ook op zich wachten. Dat het toch op heel veel scholen goed gaat en er sprake is van kwalitatief goed onderwijs is voornamelijk te danken aan de enorme inzet van het personeel. Op dit moment van schrijven (zondagavond 22.30 uur) zijn er ruim 3000 onderwijsgevenden ingelogd bij Parnassys om hun administratie bij te houden. Zal dat wel passen in hun normjaartaak?   Geef de leerkracht de ruimte om zelf zijn vak vorm en inhoud te geven! Het kader waarin wordt echter steeds smaller. Voorschriften nemen toe, handleidingen worden dikker, administratie vreet tijd, onderwijs moet steeds passender en de ouders worden prestatiegerichter en veeleisender. Het onderwijs staat onder druk. Zeker als de kwaliteit achterblijft neemt de druk op een team toe.

Hoe kunnen we elkaar helpen om de klus te klaren? Het dagelijks bestuur van de NDV heeft in haar eerste vergadering van dit schooljaar een flink aantal daltonscholen de daltonlicentie gegeven of verlengd voor 5 jaar. De nieuwe wijze van visiteren heeft het afgelopen jaar vrijwel geen versnelde visitaties opgeleverd. Dit is een goed teken. Toch worstelen scholen met het behouden of verbeteren van hun onderwijskwaliteit. Het zou goed zijn als we vanuit de vereniging in staat zijn om elkaar te helpen de kwaliteit te borgen of te verbeteren. Hiertoe is natuurlijk de regio een goed platform. Hier komen de scholen elkaar tegen en kan de samenwerking tussen scholen gesmeed worden. De hulpvraag van de ene school kan worden beantwoord door de andere die de expertise in huis heeft. We zijn echter ook op zoek naar een andere benadering. Het zou goed zijn voor een school om te kunnen sparren met een daltonexpert die middels supervisie een school(leider) kan coachen en impulsen kan geven aan kwaliteitsverbetering. Ik weet zeker dat er in het daltonlandschap voldoende expertise aanwezig is onder (oud)collega’s. Uitwerking van bovenstaande vraagt om nadere dialoog om vraag en aanbod bij elkaar te brengen. Samenwerken is een belangrijke daltonkernwaarde die ons sterker kan maken.                                                                      

Namens het bestuur wens ik jullie een vruchtbaar schooljaar toe.

Willem Wagenaar,
voorzitter

Deel deze pagina

Uitgelicht