Tijdens de bijeenkomsten van de visitatiecommissies PO en VO medio januari 2022 is het besluit genomen om de visitaties te vervolgen. Corona zal voorlopig nog onze dagelijkse schoolpraktijk blijven beheersen. We hebben inmiddels wel voldoende ervaring en kennis opgebouwd om te bepalen wanneer het mogelijk is om visitaties weer plaats te laten vinden.

Als visitatiecommissies PO en VO vinden wij het essentieel, dat een visitatie op locatie plaatsvindt. Het bezoeken van de school, het kindcentrum of de kinderopvang is nodig om te komen tot een gefundeerd advies naar de NDV met betrekking tot de licentieverlening of -verlenging.

In de afgelopen twee jaren hebben er visitaties plaatsgevonden, waarbij er sprake was van een eerste licentieverlening, licentieverlenging of n.a.v. een tweejarige verlenging. De ervaringen met een hybride vorm van visiteren (fysiek en online) waren positief. Er waren aanpassingen en er konden bepaalde activiteiten niet plaatsvinden door de coronamaatregelen. Toch hebben de verschillende scholen en kindcentra hier passende oplossingen voor gevonden om een compleet beeld te kunnen vormen, waardoor de visitatie zorgvuldig kon worden afgerond.

Een visitatie kan doorgaan wanneer alle betrokken partijen akkoord gaan. Dit zijn de te visiteren locatie(s) en het visitatieteam. De mate van de aanwezigheid van het coronavirus op de locatie(s) en het beleid m.b.t. de coronamaatregelen zijn hierbij leidend.

Tijdens het visiteren kan er gedacht worden aan de volgende aanpassingen:

  • Gesprekken online met bestuur, ouders en leerlingen.
  • Het dragen van mondkapjes tijdens het visiteren.
  • Het van te voren afnemen van een zelftest.
  • Eén visiteur (tegelijk) in de groep, klas.
  • Terugkoppeling met het team (deels) online.

Bij twijfel kan er altijd contact opgenomen worden met het secretariaat van de visitatiecommissies.

Wij kunnen dan meedenken en waar nodig een advies geven.

Er zijn twee doorlopende visitatielijsten primair onderwijs/kindcentra en voortgezet onderwijs opgesteld. De voorzitters van de visitatieteams nemen contact op met de locaties die dit kalenderjaar gevisiteerd moeten worden. Het gaat om een groot aantal, maar liefst 55 (PO) en 7 (VO). We gaan ons best doen om deze visitaties dit kalenderjaar plaats te laten vinden. Voor 1 juli 2022 zullen ook de visitaties, die in het voorjaar 2023 plaats moeten vinden, worden ingepland.

Mochten er vragen zijn n.a.v. dit bericht, dan vernemen wij deze graag. Ook dan kan er contact opgenomen worden met het secretariaat van de visitatiecommissies.

Met vriendelijke groet,

Sandy Sibbald
voorzitter Visitatiecommissie PO

Siemon van der Wal
voorzitter Visitatiecommissie VO

Deel deze pagina

Uitgelicht