Op woensdag 10 mei 2017 kwam de Regioraad bijeen. Uit de regio’s Midden-Nederland (1) , Groot-Zwolle (1) e en Friesland (2)  reisden vertegenwoordigers af naar Amersfoort voor de vergadering. Een veeg teken. Wat is er aan de hand?

In 2008 ontstond de behoefte aan een platform  waarop de regio’s en het bestuur van de NDV elkaar konden ontmoeten, uitwisselen, elkaar ondersteunen, mooie ontwikkelingen brengen en vragen stellen.

Aanvankelijk werden de vergaderingen  belegd en de agenda opgesteld door het bestuur van de NDV. Geleidelijk aan verlegden we gezamenlijk die verantwoordelijkheid naar de regio’s. Zo werden die per jaar bij toerbeurt voorzitter en secretaris van de Regioraad.

In de loop van de jaren werd de agenda inhoudelijk minder aantrekkelijk. De inbreng uit de regio’s nam af. Het positieve gevoel dat het platform iets opleverde verdween steeds meer.

Dat resulteerde erin dat op woensdag 10 mei wel het dieptepunt bereikt was. De toen aanwezige regio’s hebben mede n.a.v. de ingestuurde e-mails en het standpunt van het bestuur van de NDV dat de Regioraad zichzelf moet opheffen als zij dat nodig acht, als ook vanwege de geregelde afwezigheid van regio’s,  besloten om een punt te zetten achter de Regioraad. Een platform van en door de regio’s, waar schijnbaar geen behoefte aan is, moet niet in stand gehouden worden om in stand te houden.

Het DB dat die middag eveneens vergaderde schoof aan bij de vier aanwezigen van de Regioraad. Zij bespraken gezamenlijk de ontstane situatie. Daaruit kwam het volgende naar voren:

– De regio’s hebben (meer) behoefte aan communicatie vanuit het bestuur van de NDV naar hun besturen. Momenteel vindt dat niet, te laat of te weinig plaats.

– Door meer en beter te communiceren betrek je regio’s beter bij ontwikkelingen binnen de NDV. Worden de leden niet verrast met of door ontwikkelingen die lijken te zijn besloten voor hen en niet met hen. Hierdoor zullen die ontwikkelingen ook beter gedragen en geïmplementeerd worden.

– Nu de regioraad ophoudt te bestaan, wordt door de aanwezige regio’s en uit eerdere discussies wel gevraagd om een andere wijze van delen van kennis, ervaringen en ideeën. Kan er via digitale platforms meer gedeeld worden? Te denken valt aan een knop op de site van de NDV, waar de jaarplannen en jaarverslagen van de regio’s staan.

Het bestuur geeft aan met deze ingebrachte punten aan de slag te gaan.

Deel deze pagina

Uitgelicht