In de afgelopen maanden heeft het bestuur tijdens een bijeenkomst van het netwerk van daltonopleiders en van de besturen van de Regio’s PO en VO inbreng gevraagd voor het jaarplan en meerjarenplan van de vereniging. We hebben op twee vlakken ideeën verzameld. Enerzijds hebben we gevraagd hoe de leden en de opleiders de rol van de vereniging ervaren en zien. Doen we als vereniging de goede dingen, welke onderwerpen staan terecht hoog op de agenda en welke onderdelen ontbreken nog en zouden de vereniging nog waardevoller maken voor de leden? De inbreng hebben wij vervolgens meegenomen in onze plannen voor de komende jaren, die we op de Algemene Ledenvergadering op 20 maart 2024 zullen presenteren. Met een aantal van de suggesties hebben we in de tussenliggende tijd al stappen gezet.

Zo heeft de ontwikkelgroep Regio’s de inbreng van de leden over het door hen ontwikkelde concept format jaarverslag/taken regiobestuur en het concept financieel jaarverslag meegenomen in de definitieve versie waar alle regiobesturen vanaf 2024 mee kunnen werken. Dit in de hoop dat er daardoor een duidelijke houvast is voor de regiobesturen, zodat ook bij wisselingen in besturen de continuïteit van de activiteiten gewaarborgd is.

Anderzijds hebben de Regio’s met elkaar uitgewisseld welke activiteiten zij het afgelopen jaar hebben ondernomen en wat er komend jaar in elke regio georganiseerd gaat worden. In een padlet konden de besturen hun activiteiten invullen en tegelijkertijd meelezen wat er in de andere regio’s allemaal al gedaan wordt. Zo kunnen de leden hun kennis met elkaar delen en zich door elkaar laten inspireren. Kennisdeling tussen scholen is een van de doelen van de vereniging en heeft hier weer een nieuwe impuls gekregen.

Mooie voorbeelden waren:

  • Regiobijeenkomsten op verschillende scholen organiseren, zodat je ook bij elkaar ‘in de keuken’ kunt kijken.
  • De daltonspiegel is vaak genoemd als werkvorm om met elkaar in gesprek te raken over de daltonkernwaarden, zowel in PO als in VO.
  • De digitale expeditie dalton heeft in een aantal daltonregio’s op de agenda gestaan.
  • Er is op verschillende plekken een kenniscafé of een congres georganiseerd, waar scholen hun parels van dalton konden presenteren, maar ook hun ontwikkelpunten aan anderen konden voorleggen.
  • De taak is onderwerp van lezing en gesprek geweest.

Bij een eerste verkenning van de plannen voor 2024 zagen we dat de onderwerpen die in 2023 bij de ene regio aan de orde zijn geweest, in andere regio’s nog op de rol staan.

De wisselwerking tussen de opleiders en de regiobesturen en het landelijke bestuur is, bezien vanuit het bestuur, een goede stap in het verbinden van alle geledingen van de vereniging. Wij krijgen een duidelijk beeld van de dingen die in de vereniging leven en kunnen mede daardoor beter bepalen waar wij als landelijk bestuur het beste in kunnen ondersteunen en inspireren. Wij gaan in de komende jaren hier zeker mee door en waarderen de medewerking die we hebben ervaren bij al deze ontmoetingen!

Het bestuur

Deel deze pagina

Uitgelicht