Het Algemeen Bestuur heeft een aantal keren gesproken over de rol van de contactpersonen uit het AB en de verbinding met de regio’s. Er wordt veel en indrukwekkend werk verzet in die regio’s en het zou de bekendheid van het Daltononderwijs in Nederland kunnen  bevorderen als we de landelijke en de regionale initiatieven meer bundelen en deze samen meer bekendheid weten te geven.

Het AB van de NDV heeft daarom de wens om de informatieoverdracht tussen algemeen bestuur en regio vergroten. Een wederzijdse uitwisseling van onderwerpen welke dan zowel in het AB als in de regio op de agenda worden geplaatst, zou een goede start kunnen zijn.  Het gaat ook om een wisselwerking tussen AB en regio en de thema’s die we landelijk en in de regio’s willen entameren. 

Het AB zal vanaf schooljaar 2019-2020 starten meteen korte samenvatting van de onderwerpen van de vergadering na elk AB naar de regio’s sturen. 

We hebben daarnaast afgesproken dat elk AB lid minimaal 1 keer per jaar bij de regio aanwezig moet zijn.

En als in het AB nieuwe kaders vastgesteld worden, zoals bij voorbeeld na de vaststelling van een nieuw visitatiekader, zal het AB zorg dragen voor een standaardpresentatie die in de regiovergaderingen gepresenteerd kan  worden.

Voor nu hebben we in ieder geval voor het primair onderwijs een regiodag voor de besturen op 15 januari 2020. Dat kan een mooi moment zijn om van de regiobesturen te horen wat hun wensen zijn met betrekking tot de afstemming met het AB.

Namens het AB NDV,

Astrid Claessens

Deel deze pagina

Uitgelicht