Juist in Coronatijd hebben we in de hele samenleving gemerkt hoe belangrijk verenigingen zijn voor de verbinding tussen mensen. Wij daltonianen weten natuurlijk al lang dat onze vereniging een belangrijke rol speelt voor alle betrokken scholen en kindcentra. De NDV is een drijvende kracht voor de verbinding tussen daltonscholen, regionaal en landelijk.  Samen zijn we verantwoordelijk voor de kwaliteit van ons daltononderwijs, door middel van de visitaties en de opleidingen die door de opleiders en instituten worden verzorgd. Ook het leren van elkaar stimuleren we in de vereniging, met de leden samen. We blijven nadenken over de kernwaarden van ons onderwijs, over de manier van waarderend visiteren en over manieren om het daltononderwijs op een positieve manier te presenteren aan nieuwe leerlingen, ouders, scholen, inspectie en OCW.

In 2021 is er een onderzoek gedaan (het Nationaal verenigingsonderzoek[1]), waarbij er onder andere gekeken is naar de uitdagingen waar verenigingen voor staan.

Een belangrijke constatering in het onderzoek is dat verenigingen in hoge mate afhankelijk zijn van de inzet van hun leden. In het algemeen is het vooral na Corona moeilijker geworden om bestuursleden en betrokken leden die een bijdrage willen leveren te vinden. Ook verjonging is voor veel verenigingen een uitdaging.

Aan de andere kant zijn (actieve) leden van verenigingen over het algemeen trots op hun vereniging. Leden voelen zich meer verbonden als ze een actieve bijdrage kunnen leveren aan de vereniging en merken op dat hun maatschappelijke bijdrage als lid van de vereniging een belangrijke drijfveer is.

Ledenraadplegingen, algemene ledenvergaderingen, bijeenkomsten en goede communicatie met en door de leden waren en blijven belangrijke manier om de vereniging ‘levend’ te houden. In alle verenigingen is daarbij sinds Corona een mix ontstaan van fysieke en online bijeenkomsten.

De Nederlandse Dalton Vereniging
Hoe zit dat bij ons? Ook binnen de NDV zijn hybride overlegvormen de norm geworden: op alle gebieden waar mensen in het kader van dalton bij elkaar komen ingezet op een deel van de bijeenkomst online, maar vooral ook een deel fysiek. Juist de fysieke ontmoetingen leveren een meerwaarde op, door de mogelijkheden om ook informeel contact te hebben. Online bijeenkomsten schelen een hoop reistijd en zijn qua tijdsinvestering effectief, maar verbinden minder.

Ledenraadplegingen doen we op verschillende manieren, onder andere door aan verschillende groepen leden vragenlijsten voor te leggen en feedback te vragen op de rol van de vereniging en het verenigingsbestuur. De ALV van woensdag 20 maart 2024 gaat hopelijk goed bezocht worden, ook dat is een plek op van gedachten te wisselen en elkaar te ontmoeten.

Met het daltoncafé, de daltonpodcast en de nieuwsbrief onderhouden we het contact met de leden en informeren we alle belangstellenden over ons daltononderwijs.

Uitdagingen
Ook de NDV heeft uitdagingen. Binnen het bestuur is de benodigde verjonging op gang gekomen en zoeken we nog extra leden. In de regio’s PO merken we dat het op sommige plekken inderdaad moeilijk is om bestuursleden te vinden en ook de bijeenkomsten in de regio worden niet in elke regio even goed bezocht. De ‘werkgroep regio’s’ is druk bezig om de regio’s te ondersteunen in de organisatie, zodat het voor nieuwe bestuursleden duidelijker en makkelijker wordt om mee te draaien in het bestuur van een regio. Door een aantal formats waarmee besturen hun evaluatie en plannen kunnen maken en de financiën in kaart te brengen, komt er meer structuur, die kan helpen om effectiever te zijn.

Genoeg mensen vinden die voorzitter van een visitatieteam willen zijn en genoeg visiteurs vinden om alle visitaties te laten plaatsvinden, wordt lastiger dan voorheen. Met name in het PO, waar ongeveer 60 visitaties per jaar plaatsvinden, hebben we meer (nieuwe) mensen nodig. Heb je interesse in visiteren, stuur dan een mail naar visitatiespo@dalton.nl. Wil je meer weten over visiteren, luister dan naar de podcast over visiteren in het PO via de Podcast De Daltondialoog.

Verenigingen zijn vooral effectief en van meerwaarde als veel leden actief een bijdrage leveren. Dat doen wij natuurlijk al heel erg met de visitaties en binnen de regio’s. Maar ook met het congres, het (gezamenlijk met scholen en de opleiders, verenigd in DNO) verzorgen van daltoncursussen, en een ontwikkelgroep voor de regio’s helpen de vereniging sterk te blijven. We hebben plannen om meer met werkgroepen en ontwikkelgroepen te werken, zoals voor het leggen van verbindingen tussen VO en PO. Zodra er (los van visiteurs en in het bestuur) weer mensen nodig zijn om de ontwikkeling van de daltonvereniging voort te zetten, zullen we dat in deze nieuwsbrief in elk geval vermelden.

De NDV is een levende, actieve en betrokken vereniging en we hopen dat we dat de komende jaren ook zo houden: dat staat of valt bij onze leden, dus voel je vrij om je aan te melden als er een beroep gedaan wordt: het werk dat je voor de vereniging kunt doen, is een verrijking voor jezelf, je eigen school én voor de vereniging.

Elvira van den Hoek

 

[1] https://www.nationaalverenigingsonderzoek.nl/wp-content/uploads/2021/11/NVO-2021-Highlights-digi.pdf

Deel deze pagina

Uitgelicht