Voor elke daltonschool komt eens in de 2, 4 of 5 jaar het  moment dat de visitatie moet worden voorbereid. Met de aanbevelingen vanuit de vorige visitatie is planmatig gewerkt aan de ontwikkeling van het onderwijs op deze punten. We zien bij veel scholen dat er na een visitatie een periode van rust ontstaat als het gaat om de daltonontwikkeling. Noem het een periode van reflectie waarbij de strategie wordt bedacht om in de komende periode te werken aan deze ontwikkelpunten. Daar waar wisselingen ontstaan in de schoolleiding of het vertrek van de daltoncoōrdinator wordt de aanpak van deze ontwikkeling uitgesteld. Als dat te lang duurt dan loopt zelfs de voorbereiding voor de volgende visitatie gevaar. Met enige regelmaat wordt de visitatiecommissie primair onderwijs geconfronteerd met de vraag of de visitatie uitgesteld kan worden. Alhoewel we vinden dat deze situatie vermeden had moeten worden, zijn we coulant en verlenen de school uitstel met een half jaar. Tegelijkertijd zetten we vraagtekens bij het eigenaarschap van het team. Het draagvlak voor dalton zal teambreed moeten zijn. Het vormen van een werkgroep dalton rondom de daltoncoōrdinator kan hier zorg voor dragen. Het hele team is verantwoordelijk voor de daltonontwikkeling.

Een goed startpunt hiervoor is de gezamenlijke voorbereiding van de zelfevaluatie ten behoeve van de visitatie. Veel scholen richten hier een studiedag voor in om gezamenlijk te evalueren. De huidige indicatoren hiervoor op leerling, leerkracht en schoolniveau vormen hiertoe een aardige kapstok. Toch zijn er nog veel scholen die letterlijk antwoord geven op de indicatoren, terwijl deze alleen maar zijn bedoeld om richting te geven aan de zelfevaluatie. Nu vrijwel elke school met het huidige visitatieformat heeft gewerkt wordt het tijd om in één keer de wensen vanuit de scholen en de visitatieteams te verwerken in een nieuw format dat nog meer ruimte geeft aan de school om te komen tot een gedegen zelfevaluatie. Het algemeen bestuur zal in haar jaarlijkse bijeenkomst op Schiermonnikoog werken aan dit nieuwe format en dat hopelijk op de komende Algemene Leden Vergadering presenteren.

Half januari heeft het algemeen bestuur een regiodag voor de regiobesturen primair onderwijs georganiseerd. Na het wegvallen van de Regioraad twee jaar geleden miste het bestuur een platform waar de regiobestuurders elkaar kunnen ontmoeten en kennis met elkaar en met het algemeen bestuur kunnen delen. Na afloop waren we zo tevreden over de invulling van deze dag dat we ter plekke hebben besloten om elke tweede woensdag in januari bij elkaar te komen. Hopelijk sluiten dan alle regio’s primair onderwijs aan om de dag nog geslaagder te maken.

Tenslotte wil ik nog even aandacht schenken aan de stakingsoproep die door de AOB is gedaan om in het gehele onderwijs op 15 maart aanstaande het werk neer te leggen. Op dezelfde dag organiseert de Algemene Vereniging van Schoolleiders haar congres “leiderschap in 4D”. Heeft dit meegespeeld om haar leden op te roepen niet deel te nemen aan de staking omdat zij nog in onderhandeling is met het ministerie over de CAO voor leidinggevenden en ondersteunend personeel in het primair onderwijs. Al ruim een half jaar worden veel teamleden in een school beter beloond dan hun directeur. Een “weeffoutje” in de vorige CAO. Op de meeste scholen zijn directieleden en ondersteunende personeelsleden in de vorige stakingsacties gelijk opgetrokken met hun lesgevende collega’s. Een volstrekt begrijpelijke solidariteit, die nu op voorstel van de AVS doorbroken moet worden. Onze kernwaarde Samenwerking wordt op deze wijze op de tocht gezet. Ik wens jullie veel wijsheid toe.

Met vriendelijke groet,

Willem Wagenaar

Deel deze pagina

Uitgelicht