Als het anders willen doen leidend is voor veranderingen dan is dat in mijn ogen niet de juiste aanpak. Veranderingen op basis van reflectie, evaluatie en efficiency geven meer houvast.

Zo heeft de NDV gemeend om in plaats van een omvangrijk beleidsplan ons DaltonIDee uit te geven. Een compacte vorm als drager van onze goede bedoelingen voor nu en in de (naaste) toekomst. Het was de vicevoorzitter Siemon van der Wal die met dit idee kwam. Nu twee jaar verder hebben we ons DaltonIDee uitgegeven tijdens de laatste ALV. In het juninummer van DaltonVisie wordt het meegezonden. Ook zullen we het digitaal beschikbaar stellen voor de leden om het uit te breiden met schoolspecifieke gegevens.

Tijdens de ALV hebben we ook de daltonbibliotheek geïntroduceerd. Deze is digitaal te vinden onder daltonvisie.elma.nl. Zeer de moeite waard om deze website te bezoeken.

Tijdens deze ALV is ook besloten om de contributie voor het eerst sinds jaren te verhogen met ongeveer 3%. Deze verhoging werd noodzakelijk omdat de kosten van visitaties gaan toenemen doordat de vergoedingen voor visiteurs verhoogd worden. Vanaf 1 april 2018 zal de vergoeding voor een visiteur PO €200.- en voor de voorzitter PO €300.- euro.  Dit zijn bruto bedragen waar nog belasting over betaald moet worden. Het VO hanteert andere bedragen, een deel van de vergoedingen wordt direct in de kas van de regio VO gestort. Het budget voor communicatie is ook verhoogd om de leden nog beter met elkaar in contact te kunnen brengen.

Sinds een half jaar ben ik zelf ook weer gaan visiteren. Om op tijd aanwezig te zijn op een school in een andere regio vraagt van een visiteur veel tijd in de vroege ochtenduren. Rond half vijf opstaan is geen hobby van me. Om het indelen van visiteurs gemakkelijker te maken en de reisafstand te verkleinen heeft de NDV toestemming gegeven om in de eigen regio te mogen visiteren, maar niet op een school binnen je eigen bestuur. Ook het indelen van toegevoegde daltoncoördinatoren gaan we eenvoudiger maken. De daltoncoördinatoren nemen voortaan  zelf contact op met de NDV met de vraag om als stagiaire gevoegd te worden aan een visitatieteam. Ook zullen we uit deze groep nieuwe visiteurs gaan werven.

Tijdens de laatste ALV heeft het bestuur  afscheid genomen van Lou Pinckaers.

Lou heeft 16 jaar lang met grote betrokkenheid deel uitgemaakt van het algemeen bestuur en heeft een flinke bijdrage geleverd aan de landelijke visitatiecommissie. Lou zal nog een poosje visiteren om feeling te blijven houden met de daltonpraktijk. Lou was een bestuurder die zijn eigen mening verkondigde en op basis van argumenten deze verdedigde binnen het bestuur. Altijd stond voor hem het daltonbelang voorop ook al schuurde dat met zijn persoonlijke mening. Hierdoor kleurde Lou de vergaderingen van het algemeen bestuur waarin ook plaats was voor de nodige humor ter relativering. We willen Lou zeer danken voor zijn inzet en betrokkenheid. Ook Anne-Pauline Smits heeft haar werkzaamheden voor het bestuur beëindigd. Naast haar vele andere activiteiten voor het onderwijs was er geen ruimte meer voor bestuurswerk voor de NDV. Ook zij zal blijven visiteren. Wij bedanken Anna-Paulien voor haar bijdragen in het bestuur. In haar plaats is Marja Out benoemd als lid van het Algemeen Bestuur. Zij is conrector op het Spinozalyceum te Amsterdam. Een tweede nieuw lid van het AB is Frans van der Sman. Hij is rector van de Lentiz daltonmavo en het Groene Lyceum in Naaldwijk. Frans gaat zich inwerken als penningmeester. Het komend jaar zal hij de taken gaan overnemen van Paul Meuwese. Het nieuwe bestuur zal bestaan uit 6 leden PO, 4 leden uit het VO en één lid uit het HBO.

We verheugen ons op een vruchtbaar nieuw bestuursjaar en hopen ook u volgend schooljaar te mogen verwelkomen op de Algemene Leden Vergadering, het hoogste orgaan binnen onze vereniging.

Willem Wagenaar

voorzitter

Deel deze pagina

Uitgelicht