Onze vereniging kent als hoogste orgaan de Algemene Leden Vergadering. Eens per jaar worden de leden opgeroepen om de te ontwikkelen beleidsvoornemens te toetsen en wel of niet te bekrachtigen. Deze ALV wordt door de leden mondjesmaat bezocht. Wellicht komt het omdat er geen verrassingen plaatsvinden, alle voorstellen zijn reeds gecommuniceerd en dit geldt ook voor de financiële verantwoording en een eventueel voorstel vaststelling contributie. Het algemeen bestuur bereidt de ALV voor en draagt zorg voor het concretiseren van de genomen besluiten. De bestuursleden zijn allemaal afkomstig uit het daltononderwijs en vertegenwoordigen de belangen van het primair, voortgezet en hoger onderwijs. Zij doen dit vrijwillig en krijgen voor hun inzet niet betaald.  Alleen de voorzitter is een dag per week gedetacheerd bij de NDV. Hij werkt dan niet voor zijn schoolbestuur maar ontvangt wel salaris. De NDV betaalt hiervoor de werkgever van de voorzitter.  De vereniging wordt ambtelijk ondersteund voor een aantal administratieve- en ondersteunende taken door VBS. Zo neemt Ben Mom het ambtelijk secretariaat waar, Milou Hupscher regelt alle zaken die te maken hebben met visitaties en Peter Montagne regelt de financiële zaken. 

Het algemeen bestuur bestaat uit 12 leden. Drie afkomstig uit het  VO, Paul Hendriks, Siemon van der Wal en Anna-Paulien Smits, acht  afkomstig uit het PO, Willem Wagenaar, Han de Bruin, Lineke Dusseljee, Vera Otten, Lou Pinckaers, Paul Meuwese en Ruby Trebels en één uit het HBO, Hans Wolthuis. Op de ALV treden bestuursleden af en kunnen nieuwe leden zich aanmelden. Op de komende ALV treden Anne-Paulien Smits en Lou Pinckaers af. Voor de komende jaren zoeken we nieuwe bestuursleden die de verantwoordelijk willen nemen om Dalton mede vorm te geven. 
Het algemeen bestuur vergadert vier keer per schooljaar. Drie keer een hele dag en een meerdaagse bijeenkomst op Schiermonnikoog. De omgeving op dit eiland en hotel van der Werff lenen zich uitstekend voor brainstorming, dialoog en visieontwikkeling. Zo hebben we de afgelopen jaren het initiatief genomen om onze daltonidentiteit opnieuw te beschrijven, hebben we twee kernwaarden toegevoegd, hebben we gekozen voor de zelfevaluatie als basis voor de visitatie, hebben we de daltonscholingsmogelijkheden verruimd, hebben we voeding gegeven aan het lectoraat, hebben we onderzoek gedaan naar de nieuwe wijze van visiteren en hebben we de basis gelegd voor DaltonIDee dat binnenkort verschijnt als ons visitekaartje naar de leden.

De bestuursleden hebben allemaal zitting in één of meer commissies. De commissies visitatie PO en VO dragen zorg voor de organisatie van de visitaties en de scholing van visiteurs. De commissie scholing onderhoudt contacten met de opleiders en beoordeelt eens in de vier jaar de kwaliteit van het aanbod. De commissie communicatie draagt zorg voor de website, het blad DaltonVisie en andere wijzen van communicatie. De commissie wetenschappelijk onderzoek onderhoudt de contacten met het lectoraat en de commissie Internationalisering onderhoudt feeling met Dalton International en behandelt vragen vanuit het buitenland. Alle bestuursleden onderhouden de contacten met één of meer regio’s. Op dit moment zijn er ook een aantal bestuursleden bezig met het voorbereiden van het congres op 7 november 2018. 
Ik maak graag van deze  gelegenheid gebruik om alle bestuursleden te bedanken voor hun enorme inzet voor de vereniging. 
Het is een groot genoegen om voorzitter te mogen zijn van dit bestuur. 

Deel deze pagina

Uitgelicht