Deze maand vonden er weer scholingsdagen voor visiteurs plaats. Daar waar de vereniging het behoud en verbetering van de kwaliteit van het daltononderwijs als hoeksteen van haar bestaan bestempelt, is het van het grootste belang om de visiteurs zo goed als mogelijk op hun taak voor te bereiden. Om de objectiviteit van de visitaties te versterken vindt tijdens deze scholingsdagen afstemming plaats. Deze keer werd gefocust op het geven van aanbevelingen die specifiek, meetbaar en duurzaam zijn. Deze aanbevelingen dienen er mede voor dat de school haar daltonkoers voor de komende jaren kan uitzetten en welke ontwikkelingen daarvoor nodig zijn. De adoptie van deze aanbevelingen vindt plaats in het eindgesprek met de directie en de daltoncoördinator(en) van de school. Ik zeg wel eens dat je de school “medeplichtig maakt aan je goede bedoelingen!” Meestal kan de school zich vinden in de aanbevelingen, soms is het nodig om er wat langer over door te praten om tot een aanbeveling te komen die voor de school specifiek genoeg is. Het gaat tenslotte om een haalbare daltonontwikkeling van de school. Als er een versnelde visitatie wordt uitgesproken dan zijn de aanbevelingen veelal gericht op “reparatiewerkzaamheden” om bepaalde kernwaarden weer op niveau te krijgen.
Het was mooi om te zien dat er weer nieuwe visiteurs zijn bijgekomen. Veelal zijn het daltoncoördinatoren die zich aanmelden. Het mes snijdt dan aan twee kanten. Het mogen kijken in de daltonkeuken van een andere school beïnvloedt het maken van het daltongerecht in de eigen keuken. In mijn ogen de meest optimale vorm van leren van elkaar. Als je niet visiteert als daltoncoördinator mis je een grote kans om je deskundigheid te vergroten. Ook als je van een visitatie vrijwel niets kan meenemen naar je eigen school, doet het je wellicht beter beseffen in welke ontwikkelingsfase je eigen school zit.

Als je visiteur wilt worden, stuur dan een e- mail naar visitatiesPO@dalton.nl
Mariska Leerdam zal je dan verder op weg helpen.
Het aantal visitatievoorzitters is de afgelopen jaren flink geslonken door pensionering of werken op een niet-daltonschool. We hebben een drietal voorzitters nog één jaar extra dispensatie gegeven om het rooster rond te krijgen. Gelukkig stromen er nu een aantal visiteurs door naar het voorzitter zijn van een visitatieteam.
De voorzitters krijgen twee keer per jaar nog een extra scholing aangeboden.
We mogen als vereniging best trots zijn op de wijze waarop we visiteren. In de contacten die ik onderhoud met andere traditioneel vernieuwende schoolbewegingen bemerk ik enige jaloezie. En dat is terecht.

In de volgende nieuwsbrief mogen jullie mijn laatste column verwachten. In maart neemt Elvira van den Hoek het voorzitterschap over en zal zij de column verder verzorgen.

Mochten jullie benieuwd zijn naar het tijdsbeeld van de NDV onder mijn voorzitterschap vanaf 2009: in maart verschijnt er een boekje met de titel “Dalton en ……..”. Hierin zijn een flink aantal columns samengebracht in combinatie met een historisch overzicht van deze periode.

In het blad DaltonVisie dat in maart verschijnt, heb ik de ruimte gekregen om het gast-hoofdredacteurschap op mij te nemen. Met beide uitgaven voel ik mij zeer vereerd en ik hoop dat jullie er veel leesplezier aan ontlenen.

Willem Wagenaar
voorzitter NDV

Deel deze pagina

Uitgelicht