Nu ruim een jaar worden de scholen voor primair onderwijs en voortgezet onderwijs op dezelfde wijze gevisiteerd. In het nieuwe visitatieverslag wordt de school gelegenheid gegeven om middels reflectie op de daltonkernwaarden een gedegen zelfevaluatie aan het visitatieteam aan te bieden. In het voortgezet onderwijs is hier al wat langer ervaring mee opgedaan, daardoor is het nieuwe visitatieverslag daar zacht geland. Voor het primair onderwijs is het een grote verandering. Daar waar eerst werd voldaan met het doorlopen van de indicatoren door alle leerkrachten en enkele ouders was het aan de schoolleiding wel of niet aangevuld met de daltoncoördinator om daaruit actiepunten te distilleren. Samen met de uitwerking van de aanbevelingen uit de vorige visitatie werd de veranderingsparagraaf van het daltonplan gevoed. Deze manier van data verzamelen nodigde de school onvoldoende uit om haar daltononderwijs tegen het licht te houden om tot een gedegen zelfevaluatie te komen. Het nieuwe visitatieverslag biedt voldoende ruimte voor reflectie. De school kan de zes kernwaarden op leerling, leerkracht en schoolniveau systematisch evalueren aan de hand van de indicatoren die bij elk onderdeel zijn geformuleerd. Deze nieuwe werkwijze neemt meer voorbereidingstijd maar werpt kwalitatief haar vruchten af. De school is nu genoodzaakt om haar daltononderwijs breed te evalueren. Deze zelfevaluatie is bij de pilotscholen vorig jaar goed bevallen.
Sommige scholen namen de zelfevaluatie zodanig letterlijk op door op min of meer op elke indicator een antwoord te geven. Hierdoor komt de zelfevaluatie ietwat geforceerd over. De indicatoren zijn niet anders bedoeld als richtingwijzers om de kernwaarden inhoudelijk te duiden op de verschillende niveaus. Het is aan de school om haar eigen daltononderwijs door te lichten op sterke en zwakke punten. Het hoeft dus niet een uitgebreide beschrijving te zijn van de diverse daltonprocessen in de school. Als het goed is staan deze reeds beschreven in het daltonboek. Door een kritische zelfevaluatie krijgt het visitatieteam beeld van de ontwikkeling die de school op het gebied van dalton doormaakt. Tijdens de visitatiedag kunnen de visiteurs onderzoeken of de zelfevaluatie klopt met de werkelijkheid. Het visitatieteam formuleert vervolgens haar bevindingen in het visitatieverslag. Idealiter zullen de bevindingen van het visitatieteam overeenkomen met de zelfevaluatie van de school. In de praktijk zal het visitatieteam aanvullend zijn op de zelfevaluatie van de school. De visitatievoorzitters worden extra getraind in het objectiveren van ons
daltongedachtegoed. Het is de bedoeling dat de medevisiteurs vooral voortkomen uit de kring van daltoncoördinatoren. Door in andere “daltonkeukens”te mogen kijken, kunnen ze het daltononderwijs op hun eigen school verrijken met mooie “gerechten”. Leren van elkaar en elkaar op ideeën brengen zal ons daltononderwijs verbeteren.
De zelfevaluatie wordt door de inspectie als een belangrijk instrument gezien bij een inspectiebezoek. Het aanleveren van het complete visitatieverslag waaruit blijkt dat de zelfevaluatie door externe daltondeskundigen is beoordeeld en van aanbevelingen is voorzien, zal de zelfevaluatie nog belangrijker maken. Overleg daarom bij een inspectiebezoek altijd het visitatieverslag. In ons structurele overleg met de inspectie wijzen wij de inspectie hier steeds op. De inspectie zal zich ook beter voorbereiden op een bezoek aan een daltonschool. Een werkvoorschrift is binnen de inspectie hiervoor in de maak.
Wij realiseren ons dat een goede voorbereiding op de visitatie tijd en energie vraagt. De ervaring leert nu al dat deze investering zich dubbel en dwars uitbetaalt.
Vanaf dit schooljaar wordt elke daltonschool met dit visitatiekader gevisiteerd. De visitatiecommissies PO en VO zullen over een jaar breed evalueren en waar nodig de gewenste verbeteringen doorvoeren. Van onze website www.dalton.nl kunt u de visitatieverslagen downloaden. De aan uw school toegewezen visitatievoorzitter is er voor om u verder te informeren en uw vragen te beantwoorden.

Veel succes en plezier gewenst met uw komende visitatie.

Willem Wagenaar

voorzitter

Deel deze pagina

Uitgelicht