Op 21 maart aanstaande zal het Algemeen Bestuur haar beleidsvoornemens weer voorleggen aan het hoogste orgaan in onze vereniging De Algemene Leden Vergadering. Deze vergadering wordt door vrij weinig leden bezocht. Elk jaar zien we ook vrijwel dezelfde gezichten. We zijn heel blij met deze betrokken leden en nodigen u ook van harte uit voor deze ALV.

We nemen dit jaar afscheid van twee AB leden. Lou Pinckaers neemt na ongeveer 15 jaar afscheid van het bestuur. Hij zal nog actief blijven als visiteur en lid van de visitatiecommissie. Namens het bestuur wil ik Lou zeer bedanken voor zijn inzet voor onze vereniging en het bestuur in het bijzonder. Naast Lou neemt ook Anna-Paulien Smits afscheid van het bestuur. Zij blijft actief binnen de regio VO.  Zij is kort lid geweest van het bestuur en kwam erachter dat het bestuurswerk moeilijk te combineren viel met andere activiteiten.

Op voordracht van het bestuur zullen twee nieuwe kandidaten worden voorgedragen. Houdt de uitnodiging voor de ALV in de gaten. Tegenkandidaten kunnen zich via het secretariaat opgeven.

Het gaat gelukkig goed met bestuurslid Hans Wolthuis. Een aantal weken geleden is hij aan zijn hart geopereerd en is nu aan het revalideren.  Hans kennende wil hij zo snel mogelijk weer aan het werk. Hij zal echter geduld moeten hebben om weer op krachten te komen. Ik wens Hans een goed herstel toe.

Tijdens de ALV zal Dalton IDee aan de leden overhandigd worden. Dit IDee bewijs fungeert als visitekaartje van de vereniging aan haar leden. Waar de vereniging voor staat om Daltononderwijs tot groei en bloei te brengen staat kort beschreven in dit handzame document. Naast dit papieren document wordt ook een digitale versie verstrekt aan de leden. Met deze digitale versie is het mogelijk om dit IDee uit te breiden met school of instelling specifieke informatie. In totaal heeft het bestuur twee jaar gewerkt aan dit document in plaats van aan een nieuw uitgebreid beleidsplan dat vaak als papieren tijger in de la bleef liggen. Het meerjaren beleidsplan met onze voornemens blijft nu beperkt tot een schema van  ongeveer drie A4 tjes. In de kracht van de beperktheid schuilt ook het gevaar niet volledig te zijn. Zie het nieuwe Dalton IDee als een beeld van het daltononderwijs in Nederland in een belichting van het bestuur. Het staat een ieder vrij om op welke wijze dan ook beeld te geven van ons onderwijs. Hiertoe wil het bestuur een app gaan introduceren op het komende daltoncongres in november om de leden een platform te bieden dalton met elkaar te delen. De vereniging wil de komende jaren meer geld vrijmaken voor communicatie en professionalisering van de visitaties. Daartoe zal na jaren van gelijkblijvende contributie een verhoging worden voorgesteld van ongeveer 3% om onze ambities waar te kunnen maken. Zo worden ook de vergoedingen voor visiteurs verhoogd naar een acceptabeler niveau voor al het werk dat rond een visitatie verricht moet worden. Ook zullen we visiteurs dichterbij laten visiteren om de reistijd te verkorten.

Tot slot wil ik nog drie mensen noemen.

Het is heel fijn om Ben Mom weer als ambtelijk secretaris volop in ons midden te hebben. Hij is gelukkig goed hersteld van zijn hartoperatie en ook weer volop bereikbaar voor de leden. De laatste weken neemt hij ook het nodige werk van Milou Hupscher over. Milou is de spin in het web als het gaat om de administratie rond de visitaties. We hopen haar binnenkort weer te verwelkomen. Als laatste wil ik stilstaan bij onze lector vernieuwingsonderwijs Patrick Sins. Het afgelopen jaar heeft hij privé groot verdriet gekend door het overlijden van zijn dochtertje en de ziekte van zijn vrouw. Met grote regelmaat heeft Patrick toch nog kunnen zorgen voor enkele publicaties en zijn columns voor deze nieuwsbrief. Het lectoraat vernieuwingsonderwijs heeft nog ongeveer vier jaar te gaan en we willen graag nog het één en ander wetenschappelijk getoetst zien. Mochten er zaken zijn die u graag onderzocht wil hebben, schroom niet dat met ons te delen.

Daltononderwijs is ook gewoon mensenwerk. Dat blijkt wel uit bovenstaande. Het besturen van dalton op landelijk of regionaal niveau is ook mensenwerk dat op vrijwillige en onbetaalde wijze plaatsvindt. Ik ben hen als voorzitter van de NDV dan ook zeer dankbaar voor hun grote inzet voor de vereniging.

Tot 21 maart.

Willem Wagenaar

voorzitter

Deel deze pagina

Uitgelicht