Voor het eerst sinds anderhalf jaar zijn de algemeen bestuursleden weer fysiek bij elkaar geweest om met elkaar te spreken over de toekomst van de NDV. Hiertoe liggen een aantal redenen ten grondslag. Ten eerste omdat ons meerjarenbeleid toe was aan vernieuwing en ten tweede omdat tijdens de Algemene Leden Vergadering in maart 2023 de leden van het dagelijks bestuur terugtreden vanwege het bereiken van de maximale termijn en geen daadwerkelijke binding meer hebben met de praktijk. Door het gelijktijdige vertrek van de voorzitter Willem Wagenaar, vicevoorzitter Siemon van der Wal, penningmeester Frans van der Sman, secretaris Hans Wolthuis en Paul Hendriks verliest het algemeen bestuur een schat aan ervaring en expertise. Daar komt nog bij dat we deze maand al afscheid hebben genomen van onze ambtelijk secretaris Ben Mom, die de afgelopen tien jaar voor de bestuursleden steun en toeverlaat is geweest. Het bestuur heeft deze stevige aankomende mutaties aangegrepen om de discussie aan te gaan welk bestuur wij in de komende jaren willen zijn en welke ondersteuning daar bij past. Tegelijkertijd streven we er naar om de binding met de leden te vergroten en zichtbaar te zijn. Ook de verbinding tussen de leden onderling willen we verstevigen  om zoveel als mogelijk van elkaar te leren en samen te werken aan de verhoging van de kwaliteit van ons daltononderwijs.

Scholen en opleiders zijn nu verenigd in regio’s. Hierbij opereren primair onderwijs , voortgezet onderwijs en hbo instellingen los van elkaar. Het aanbrengen van dwarsverbanden heeft onze voorkeur. Ook worstelen sommige regio’s met het organiseren van bijeenkomsten, veelal veroorzaakt door een gebrek aan uitvoerenden. Er zijn ook regio’s die naar volle tevredenheid functioneren. Dat willen we zoveel mogelijk als netwerk intact houden. Tegelijkertijd willen we het leren van elkaar op specifieke onderwerpen aanmoedigen door het realiseren van flexibele (digitale) netwerken waarbij collega’s naar behoefte op landelijke schaal kunnen participeren. We hebben de uitslagen van de onlangs afgenomen enquête hierbij zeer ter harte genomen. Het bestuur heeft een drietal leden uit PO, VO en HBO uitgenodigd om te functioneren als eerste klankbord om te reageren op onze voorstellen. Uit hun reacties zijn waardevolle tips voortgekomen waar we absoluut verder mee gaan. We zullen in de toekomst ook zeker vaker gebruik maken van klankbordgroepen of brainstormsessies om bestuurlijke voornemens te toetsen en ons te laten voeden vanuit de praktijk. Onze vereniging moet het hebben van de inzet van vrijwilligers. Ook de bestuursleden zijn allen vrijwilligers die naast hun werk zich inzetten voor het besturen van de NDV. Hierbij lopen we wel eens tegen de grenzen van onze mogelijkheden aan. We zijn dan ook zeker genoodzaakt om het besturen van onze vereniging op onderdelen te professionaliseren en aantrekkelijk te houden en te maken voor de huidige en toekomstige bestuursleden. We streven er dan ook naar om de expertise van het bestuur te vergroten door op zoek te gaan naar aanvullende deskundigheid. Ook onze bestuurlijke ondersteuning is toe aan verandering en vernieuwing. We zijn ons er van bewust dat we tot op heden nog onvoldoende gebruik hebben gemaakt van digitale mogelijkheden om ons bestuurlijk functioneren te verlichten.
Bij al deze plannen hoort een tijdpad.
Tijdens de ALV van maart 2022 willen we onze plannen schetsen. Op zijn laatst willen we komen tot vaststelling op de ALV van maart 2023. Zo mogelijk eerder middels een buitengewone algemene ledenvergadering. In dit proces hopen we veel leden in proactieve zin mee te nemen in onze voornemens om te komen tot een door de leden gewenste inrichting van onze vereniging en het besturen ervan. Het uitdragen van onze visie richting onderwijsinspectie, politiek verantwoordelijken, schoolbesturen en ouders zien we ook als een uitdaging om nog meer leerlingen ons daltononderwijs te gunnen. We hebben er ongelooflijk veel zin in deze veranderingen tot verbeteringen te laten leiden, ook met het besef dat we op vele fronten de afgelopen decennia al goed bezig zijn geweest om de kwaliteit  van ons onderwijs op een hoger niveau te brengen. We willen graag elke daltoniaan hierin meenemen.

 

Willem Wagenaar
voorzitter NDV

Deel deze pagina

Uitgelicht