Wat je van een traditioneel vernieuwend onderwijsconcept mag verwachten is de constante zoektocht naar verbeteringen van haar onderwijs. Binnen de NDV zijn we ons hiervan zeer bewust. 

Afgelopen vrijdag leidde ik een tweetal ouderstellen rond in mijn school. Van het ene stel was de moeder en van het andere stel de vader een oud- leerling van mij. Wat hen direct opviel was de grote mate van digitalisering van het onderwijs. Verder viel het hen op dat de mate van zelfstandigheid en samenwerking zo duidelijk zichtbaar was. Het was niet meer de school van 20 jaar geleden en zo hoort het ook.

Daar waar een ouder op zoek is naar het onderwijs zoals hij of zij dat vroeger heeft gehad, hoop ik dat dat een grote zoektocht wordt. De leerkracht is veel meer coach geworden en het onderwijsaanbod sterk gedifferentieerd. Wat blijven mag is het pedagogisch klimaat waar leerlingen zich veilig voelen en zich sociaal kunnen ontplooien. Het rondje langs verschillende groepen gaf wederom de doorslag. “Hier wil ik mijn kind op school hebben”.

Niet elke verandering is een verbetering. Daar komen we binnen de NDV ook wel eens achter en moeten we ook het lef hebben om er mee te stoppen. In deze nieuwsbrief kunt u een artikel lezen over het opheffen van de regioraad. Een platform eens in het leven geroepen om de ontwikkelingen in de diverse regio’s met elkaar te verbinden en te delen. Het twee keer per jaar fysiek bij elkaar komen op een vergaderlocatie in Amersfoort is blijkbaar niet meer van deze tijd. We zullen hier een andere invulling aan moeten geven in de toekomst.

Ook het visitatiekader ondervindt na de zomervakantie een belangrijke verandering. In het beoordelingskader zal het onderdeel borging komen te vervallen.  Het heeft al een tijd niet meer de status van een daltonkernwaarde en is eigenlijk al opgesloten in de onderdeel aanbevelingen van de vorige visitatie.  Met ingang van 1 september zal deze wijziging zijn opgenomen in het visitatieverslag.

Uit het onderzoek naar onze visitaties door het lectoraat zijn een aantal aanbevelingen naar voren gekomen die zeer de moeite waard zijn om uitgewerkt te worden. In eerste instantie zullen de landelijke visitatiecommissies PO en VO zich hierover buigen.

Het algemeen bestuur is bezig met het opnieuw beschrijven van het kader voor het certificaat daltonleerkracht  Voor de daltononderwijsassisent en de dalton intern begeleider worden er ook kaders voorbereid. Deze zullen later ook binnen het Dalton Netwerk Opleiders (DNO) besproken worden.

En dan het daltonpaspoort. Waarom een daltonpaspoort? Het algemeen bestuur heeft de intentie om door middel van het uitgeven van een compact schrijven aan haar leden beeld te geven van haar goede bedoelingen met het Daltononderwijs. Dit moet in de plaats komen van een vele pagina’s tellend beleidsplan. De beschrijving van onze identiteit wordt de laatste jaren steeds aangescherpt tijdens de algemene ledenvergaderingen. Eigenlijk willen we als vereniging onze identiteit in het kort bewijzen met een dalton identiteitsbewijs. Om te voorkomen dat de indruk wordt gewekt dat je eerst een paspoort of identiteitsbewijs nodig hebt om er als persoon bij te horen, daar hebben we tenslotte certificaten voor, hebben we gekozen voor de naam DALTON ID(EE). Om de leden, zoals toegezegd in de laatste ALV, in de gelegenheid te stellen mede inhoud te geven aan DALTON ID hebben we op woensdag 11 oktober van 14.30 uur tot 17.00 uur in Utrecht een bijeenkomst gepland. De uitnodiging wordt op een later tijdstip naar de leden gestuurd.

Stil zitten is er niet bij, dalton blijft in beweging.

Willem Wagenaar

voorzitter NDV

Deel deze pagina

Uitgelicht