In de zomer staat dalton bijna drie maanden op een lager pitje en is er tijd voor het opladen van de batterijen voor een nieuw schooljaar. Ook is er voldoende tijd om te reflecteren. Alhoewel Corona dit afgelopen schooljaar niet heeft geleid tot langdurige lockdowns, hebben we wel gemerkt dat er veel uitval van personeel is geweest. Samen met een steeds groter wordend lerarentekort stelt dit vele scholen voor enorme uitdagingen om de groepen nog les te kunnen geven. Het als maar hoog houden van de nodige ballen kan er ook voor gezorgd hebben dat de daltonontwikkeling averij heeft opgelopen.

De visitaties vonden in het voorjaar weer volop plaats. Voor een aantal scholen was het alweer bijna 7 jaar geleden dat de vorige visitatie werd gedaan. Door de vele personeelswisselingen op een school kon het zo zijn dat maar een enkele leerkracht de vorige visitatie had meegemaakt. Het nieuwe visitatieformat geeft veel ruimte voor de school om haar daltononderwijs te bezien en daarop te reflecteren. We zien hierdoor wel grote verschillen in de diverse beschrijvingen. Ook binnen de groep van visiteurs wordt aandacht geschonken aan een goede reflectie. We zitten duidelijk in een groeifase.

Het algemeen bestuur heeft voor het vertrek van vijf bestuursleden reeds twee nieuwe bestuursleden geworven voor de posities van penningmeester en voorzitter. Aline van Rijn is al verkozen op de vorige ALV en Elvira van den Hoek is door een benoemingsadviescommissie voorgedragen als de nieuwe voorzitter. Het bestuur heeft deze voordracht overgenomen. Op de ALV van maart 2023 zal zij het stokje van mij gaan overnemen. Aangezien het bestuur kleiner gaat worden is er nog ruimte voor een kandidaat uit het PO en een tweede persoon liefst uit het HBO. Ook hier zal het bestuur tot voordrachten komen om het bestuur te versterken waar nodig wordt geacht. Uiteraard kan verder ieder lid zich voor de Algemene Leden Vergadering opgeven als kandidaat voor het algemeen bestuur.

Omdat er bijna een halvering van het bestuur plaatsvindt door het afscheid van met name leden van het dagelijks bestuur en Paul Hendriks, die jarenlang de communicatiekanalen heeft opengehouden, heeft het bestuur vorige week een overleg gehad over de overdracht van kennis en kunde aan de bestuursleden die aanblijven. Tegelijkertijd wilde het bestuur veel aandacht besteden aan de wijze waarop het nieuwe bestuur haar taken in de naaste toekomst wil gaan uitvoeren. Dit bleek achteraf een te ambitieus plan. We zijn dan ook tot een bijstelling gekomen. Het belangrijkste eerst. De vereniging kan het zich niet permitteren om even uit de lucht te zijn. We zullen ons eerst gaan focussen op de overdracht van taken en verantwoordelijkheden aan de blijvende en nieuwe bestuursleden. Na de ALV van maart 2023 kan het nieuw samengestelde bestuur koers zetten naar een bestuursvorm die dan het beste bij de NDV past. In het jaarplan voor 2023 zal dan ook sprake zijn van bestendiging van het huidige beleid. Het is daarna aan het nieuwe bestuur om haar meerjarenvisie uit te rollen en te delen met het veld.

In de tussentijd zitten we niet stil.

Om het leren van elkaar te versterken zal ook zeker in navolging van het daltoncafé aandacht worden geschonken aan de inrichting van flexibele netwerken rond belangrijke thema’s en de versterking van de regio’s, waar zowel PO, VO en HBO in participeren. Het digitale overleg via Teams biedt ook zeker uitkomsten voor efficiënt kennisdelen. Het is te hopen dat het coronavirus dit schooljaar geen spelbreker gaat worden, waardoor scholen weer volop de aandacht kunnen geven aan de daltonschoolontwikkeling.

Willem Wagenaar
voorzitter NDV

Deel deze pagina

Uitgelicht