Het algemeen bestuur (AB) heeft voor de tweede keer haar locatie gevonden in hotel van der Werff op Schiermonnikoog. Een omgeving die inspirerend werkt door de combinatie van de rust van het eiland en het traditionele karakter van het hotel. Een omgeving die ruimte geeft om enerzijds te kunnen reflecteren op de ontwikkelingen in het afgelopen bestuursjaar en anderzijds te kunnen brainstormen over de gang die de vereniging zou moeten maken.
Het AB wil de komende jaren ruimte geven aan een nieuwe generatie bevlogen daltonianen door plaats te maken in het bestuur. Aftredend en niet herkiesbaar zijn: Richard Young, Gerry van Ewijk en Jan Veltman. Elders in deze nieuwsbrief vinden jullie een oproep om je belangstelling voor een plek in het algemeen bestuur kenbaar te maken. Op de Algemene Leden Vergadering van 25 maart a.s. worden de nieuwe leden gekozen. Ter bevordering van een evenwichtige samenstelling van het bestuur gaat de voorkeur uit naar vrouwen uit het primair onderwijs.
We hebben wederom onze identiteit tegen het licht gehouden. Dit heeft geleid tot een aantal wijzigingen die in het verlengde liggen van opmerkingen die twee jaar geleden al door enkele leden zijn gemaakt. Vanaf de komende ALV zullen we spreken over 5 kernwaarden. De zesde kernwaarde “borging” is weliswaar noodzaak in een schoolorganisatie die zichzelf serieus neemt, maar wordt niet meer gezien als kernwaarde. Tijdens de visitatie wordt wel degelijk gekeken naar de mate van borging van de schoolontwikkeling.
Tevens vinden we de kernwaarde “effectiviteit/doelmatigheid” te eenzijdig beschreven. Er is onvoldoende belicht dat vanuit efficiënt omgaan met tijd en middelen de doelstelling is om ons onderwijs effectiever te maken zowel in haar leeropbrengsten als in de persoonlijke ontwikkeling van leerlingen. De volgende tekst zal worden voorgesteld aan de ALV:

Effectiviteit: de hoofddoelstelling van dalton is Parkhurst’s ‘Fearless human being’, de mens zonder vrees, die zich verantwoordelijk weet en voelt en die deze verantwoordelijkheid ook aankan. Het gaat om rendement op het terrein van onderwijsopbrengsten EN op het terrein van persoonlijkheidsontwikkeling. In de dalton visie gaan we ervan uit, dat het werken aan deze persoonlijkheidsontwikkeling in belangrijke mate bijdraagt aan het behalen van ambitieuze leerdoelen; het maximale uit leerlingen halen uitgaande van ieders talent. Een daltonschool anno nu heeft ook nauwkeurig beschreven welke doelen ze precies wil halen qua persoonlijkheidsontwikkeling: wat kun je van onze leerlingen verwachten eind groep 2, eind groep 4 etc. ten aanzien van zelfstandigheid, vrijheid/verantwoordelijkheid, samenwerking en reflectie.
Efficiency: een daltonschool probeert zo efficiënt mogelijk aan haar doelen te werken. Onderwijsleertijd, middelen en instructie zo efficiënt mogelijk en op maat inzetten; zelfstandig werken als het kan, samenwerken als dat wenselijk is. Een daltonschool leert haar leerlingen steeds meer verantwoordelijkheid te dragen voor het eigen leer- en ontwikkelingsproces, rekening houdend met individuele verschillen en persoonlijke leerdoelen. Daarvoor is het noodzakelijk, dat een leerling leert reflecteren op zijn eigen leerproces en leerresultaten en op zijn eigen persoonlijkheidsontwikkeling.
Vertrouwen is de basis. Een situatie, waarin de leerling echte verantwoordelijkheid krijgt en ook gevraagd wordt verantwoording af te leggen over wat hij gedaan heeft met het in hem gestelde vertrouwen. In deze visie op dalton leert een leerling steeds meer zichzelf aan te sturen (zelfregulatie) en wordt ‘ownership’, of zelfs ‘leadership’ van de leerling steeds belangrijker. Hierbij speelt de nieuwe kernwaarde ‘reflectie’ een sleutelrol.

Het bestuur heeft zich ook gebogen over de PR van de vereniging. De afgelopen jaren hebben we ons druk bezig gehouden met interne PR in de vorm van daltonvlaggen, daltonbordjes, nieuwe daltonposters, een vernieuwde daltonwebsite en niet te vergeten het verschijnen van een handvol daltonboeken. Ook de belangen van de vereniging zijn met enige regelmaat onder de aandacht gebracht van bewindvoerders, leden van de Vaste Kamer Commissie Onderwijs, de Inspectie en ambtenaren van het ministerie van Onderwijs. Het blijven hameren op het nut van brede vorming, waarbij het niet alleen gaat om smalle meetbare leeropbrengsten, maar ook zeer zeker om de persoonsontwikkeling van leerlingen heeft zijn effect gekregen in de pilots die de inspectie op weg naar 2020 nu uitzet. Scholen hebben er recht op om in haar gehele aanbod beoordeeld te worden. Kijken naar de goede zaken op een school i.p.v. zoeken naar de mindere kwaliteiten.
Waar we niet in geslaagd zijn is het grotere publiek te bereiken. Dat de daltonschool een plek bij uitstek is om jongvolwassenen te oefenen in democratisch burgerschap kan natuurlijk een prachtig item zijn in “De wereld draait door”,” Jinek” of “Pauw”. Ook artikelen in landelijke dagbladen over de goede dingen van ons onderwijs zou niet misstaan. Als je ideeën hebt m.b.t. het publiek maken van ons daltongedachtengoed, neem dan contact op met ons daltonsecretariaat in Den Haag.
Een ander belangrijk gespreksonderwerp is het functioneren van de regio’s geweest. Met name een aantal regio’s voor primair onderwijs slaagt er niet in om haar activiteiten te borgen. Hierdoor kan het voorkomen dat een regio een tijdlang inactief is. Het algemeen bestuur zal haar contacttaken met de diverse regio’s gaan verstevigen. De regio is een te belangrijke schakel in onze vereniging die niet verwaarloosd mag worden.
Tot ziens op de Algemene Leden Vergadering op woensdag 25 maart.

Willem Wagenaar, voorzitter

Deel deze pagina

Uitgelicht