Dalton en 2016
Het jaar 2016 is vrijwel rond, de laatste schooldagen tikken weg en een welverdiende Kerstvakantie staat te wachten. 
 
Het afgelopen jaar heeft is de nieuwe wijze van visiteren onderzocht door Patrick Sins, Vera Otten en Koen Groeneveld. De uitkomsten zijn verheugend. Zowel de scholen als de visitatieteams zijn tevreden over het verloop van de visitaties. De zelfevaluatie geeft voldoende ruimte aan de school om de daltonverworvenheden en ontwikkelpunten te belichten.  Het visitatieteam raakt steeds meer ingespeeld op deze zelfevaluatie en vrijwel altijd kan de NDV zich vinden in de ontwikkeling die de school doormaakt. In een enkel geval kwamen de conclusies en aanbevelingen van het visitatieteam niet overeen met de goede bedoelingen van de school. Ook dit jaar heeft een commissie van goede diensten haar werk op een professionele wijze gedaan en school en visitatieteam geholpen met een uitspraak waarmee de school verder kon. De drang om weer zelf te gaan visiteren werd met de dag groter. Het bestuur heeft mij toestemming gegeven om weer als lid deel te nemen aan een visitatieteam. Ook ben ik gevraagd om binnenkort deel uit te maken van een visitatieteam  VO en ga ik mee om het Haarlemmermeerlyceum in Nieuw-Vennep te visiteren.   Binnenkort verschijnt het onderzoek naar visitaties in boekvorm. 
 
De NDV is nu aan het onderzoeken of de visitaties meer kunnen plaatsvinden als een waarderende audit. Door de school in haar kracht te zetten en in te spelen op  het eigenaarschap van de daltonontwikkeling van de school past een andere wijze van aanbevelingen geven. We hopen daarmee te bereiken dat de school nog meer positief uitgedaagd wordt hun daltonontwikkeling vorm te geven.
 
Het daltoncongres dat op woensdag 13 april plaatsvond werd druk bezocht. Naast de vele inhoudelijk sterke workshops maakte de keynote speaker  Claire Boonstra grote indruk met haar inspirerende verhaal over de veranderingen in onze samenleving en de gevolgen daarvan voor onderwijs en maatschappij.
 
De bestuurlijke samenwerking SOVO is in 2016 gestopt. Vrijwel alle verenigingen hebben zich aangesloten bij het lectoraat vernieuwingsonderwijs van lector Patrick Sins.  De bestuurlijke samenwerking had geen meerwaarde meer voor ons onderwijs.  Het is goed om te zien dat ons gezamenlijk gedachtegoed, dat kort samen te vatten is als “Brede Vorming”, steeds meer wordt overgenomen in het onderwijs. Onze kernwaarden die zich versterken door de verbinding ervan, worden vaak overgenomen door allerlei nieuwe onderwijsconcepten.  Bij een bezoek aan VO school met een vernieuwende kijk op onderwijs kwam ik deze tekst tegen: “Caland 2 gaat verder als Lumion. Wat blijft is de grote aandacht voor elke leerling. Lumion biedt het beste persoonlijke onderwijs van Amsterdam. Bij Lumion staat alles in het teken van zelfstandig leren, op een niveau dat bij de leerling past. Elke leerling wordt daarin begeleid door een coach.
Wekelijks bespreken leerling en coach de voortgang. Lumion doet de dingen op een eigen manier. Leerlingen krijgen bijvoorbeeld lessen in dagdelen (een halve dag). Zo is er ruim tijd en gelegenheid om met de lesstof te werken. Dat gebeurt door veel samen te werken en van elkaar te leren. Leerlingen nemen verantwoordelijkheid voor hun eigen leerproces. Een leerling kan, als hij of zij daar aan toe is, ook eenvoudig opschakelen naar een hoger niveau.
 
Alle daltonkernwaarden staan in dit korte stukje tekst. Onze kracht zit in netwerken en visitaties, oftewel kennis delen. 
 
Op naar 2017. Durf het anders te doen!  Namens het algemeen bestuur van de NDV wens ik u allen prettige Kerstdagen toe, een goed uiteinde en een voorspoedig 2017
Willem Wagenaar  voorzitter

Deel deze pagina

Uitgelicht