WIE ZIJN WIJ ?  -  VERENIGING

Van oudsher telde de NDV vooral individuele leden. Tegenwoordig zijn het met name instanties die lid van de vereniging geworden zijn. Daarbij valt te denken aan scholen voor primair onderwijs en voortgezet onderwijs, hogescholen,
pedagogische centra, schoolbegeleidingsdiensten en adviesbureaus. Deze instanties kennen een collectief lidmaatschap.
Leden hebben stemrecht op de vergadering van het algemeen bestuur. Aspirant-leden (nog) niet.

Er zijn 368 door de NDV erkende daltonbasisscholen, 23 erkende scholen voor voortgezet onderwijs en 18 instellingen instellingen voor hoger onderwijs. Er is verder één door de NDV erkend kinderdagverblijf.

Een onbekend aantal scholen werkt op een daltonachtige wijze werkt, zonder zich 'dalton' te noemen. Vaak gaat het daarbij om scholen waar er gewerkt wordt met taakuren, dag- en weektaken en er gewerkt wordt met
planborden. Het totaal aantal erkende daltonscholen en daltonscholen i.o. betreft ongeveer 5% van het totaal aantal scholen in Nederland.

Daarnaast telt de NDV een aantal aspirant-leden basisonderwijs en voortgezet onderwijs. Dat zijn scholen die overwegen zich als daltonschool te profileren. Het zijn daltonscholen in oprichting. Daarvoor wordt meestal op de betreffende scholen in teamverband een innovatieproces gestart om geleidelijk toe te groeien naar het moment waarop de school zich als daltonschool voor het eerst kan laten visiteren. Voor zo'n proces is een aantal jaren nodig, waarin ouders geïnformeerd en leerkrachten individueel geschoold worden en in teamverband geëxperimenteerd wordt met
verschillende daltonwerkwijzen. Meestal worden bij deze processen door de daltonscholen i.o. ook externe adviseurs van pabo's of begeleidings- en adviescentra betrokken.